સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "જ્ઞાન અને ક્રિયા જીવનની બે મહત્વપૂર્ણ પાંખો છે, જેના વડે માનવ અનંત સુખાવકાશમાં સહજ રીતે ઉડ્ડયન કરી શકે છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 24 June 2013

Sardar Vallabhbhai Patel


Gujarat Patel Group 

Sardar Vallabhbhai Patelsardarpatel

Sardar Vallabhbhai Patel

Sardar Vallabhbhai Patel – the iron man of India, is our inspiration.
Vallabhbhai Patel was born on October 31, 1875 in Nadiad, a small village in Gujarat. His father Jhaverbhai was a farmer and mother Laad Bai was a simple lady. Vallabhbhai wanted to become a barrister. To realize this ambition he borrowed books from a lawyer of his acquaintance and studied at home. Occasionally he attended courts of law and listened attentively to the arguments of lawyer. Vallabhbhai passed the Law examination with flying colours.
He successfully led Kheda Satyagraha and Bardoli revolt against British government; elected Ahmedabad's municipal president in 1922, 1924 and 1927; elected Congress President in 1931; was independent India's first Deputy Prime Minister and Home Minister; played a key role in political integration of India; conferred Bharat Ratna in 1991. He is credited with achieving political integration in India.
Sardar Patel was deeply impressed by Gandhiji's success in Champaran Satyagraha. In August 1942, the Congress launched the Quit India Movement. The government jailed all the important leaders of the Congress, including Vallabhai Patel. All the leaders were released after three years. After achieving independence on 15th of August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India and Sardar Patel became the Deputy Prime Minister. He was in charge of Home Affairs, Information and Broadcasting and the Ministry of States. There were 565 princely states in India at that time. Some of the Maharajas and Nawabs who ruled over these were sensible and patriotic. But most of them were drunk with wealth and power. They were dreaming of becoming independent rulers once the British quit India. They argued that the government of free India should treat them as equals. Some of them went to the extent of planning to send their representatives to the United Nations Organization. Patel invoked the patriotism of India's monarchs, asking them to join in the freedom of their nation and act as responsible rulers who cared about the future of their people. He persuaded the princes of 565 states of the impossibility of independence from the Indian republic, especially in the presence of growing opposition from their subjects. With great wisdom and political foresight, he consolidated the small kingdoms. The public was with him. He tackled the Nizam of Hyderabad and the Nawab of Junagarh who initially did not want to join India. Sardar Patel's untiring efforts towards the unity of the country brought success. He united a scattered nation without much bloodshed. Due to the achievement of this massive task, Sardar Patel got the title of 'Iron Man'. Sardar Patel died of cardiac arrest on December 15, 1950. For his services to the nation Sardar Patel was conferred with Bharat Ratna in 1991.
Our salute to the 'Iron Man of India' for the services he rendered to the nation.

Source :-http://www.sardarpatelgroup.com/about/our-inspiration

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment